top of page

                          許德城先生

                                    「創藝 • 新生」計劃臨床顧問

許德城先生擁有社會工作學士及表達藝術治療碩士學位。他是一名註冊社會工作者 (RSW)、註冊藝術治療師 (AThR)、註冊舞蹈治療師 (BTD) 及Zentangle認證教師。近20年來,他一直從事心理諮詢、心理治療和危機干預領域的相關工作,並將表達藝術和舞蹈療法融入他的工作中。他目前是香港大學表達藝術治療碩士課程講師 (督導顧問) 和香港表達藝術治療協會 (主席)。他亦會根據對象需要舉辦小組研討會、專業培訓、教育研討會和團隊建設等活動。

photo_people_alexhui.png
bottom of page