top of page

                          龔衍銘先生

                                             「創藝 • 新生」計劃研究統籌

 

 

龔衍銘先生擁有心理學學士學位,主力從事有關創意及表達藝術的研究工作。他的研究興趣包括記憶以及精神疾病介入與治療。

Picture5.png
bottom of page